முக்கிய மூலிகைகள் தேநீர் வடிவில் - 2 நிமிடங்களில் தயார் - சக்கரை கொல்லி சிறு குறிஞ்சா, கொய்யா இலை, ஆவாரம் பூ, செவ்வரத்தம் பூ, இஞ்சி, கருஞ்சீரகம், குடம்புளி, நிலவேம்பு போன்ற மூலிகை தேநீர் வகைகள்